Separacja

Małżonkowie, pomiędzy którymi nastąpił zupełny rozkład pożycia, a którzy z różnych względów, czy to z powodów religijnych, światopoglądowych, wieku, a nawet opinii środowiskowej, nie chcą rozwodu, mają możliwość usankcjonowania stanu rozkładu pożycia właśnie poprzez orzeczenie separacji.

  • Proces o separację toczy się według tych samych zasad, co postępowanie o rozwód, tym samym znaczenie ustalenia winy jest identyczne jak przy rozwodzie. Zasadniczym skutkiem orzeczenia separacji jest powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej.
  • W orzeczeniu o separacji, sąd według tych samych reguł co w procesie o rozwód, rozstrzyga z urzędu o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, o kontaktach rodzica z dzieckiem , o wysokości w jakiej każde z rodziców jest zobowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Sąd również – jak w przypadku rozwodu – uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej (porozumienie opiekuńczo – wychowawcze), jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Więcej w zakładce „rozwód”.
  • Nie ma też przeszkód by w jednym procesie jeden z małżonków domagał się orzeczenia rozwodu, a drugi separacji. Jeżeli jednak rozwód będzie niedopuszczalny, a żądanie separacji uzasadnione, sąd orzeknie separację. Separacja uchyla wspólnotę małżeńską, lecz nie powoduje, że małżeństwo ustaje.
  • Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa, jak również nie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa i jest zobowiązany w dalszym ciągu do dochowania wierności.
  • Separacja nie powoduje również ustania obowiązku wzajemnej pomocy. Obowiązek wzajemnej pomocy dotyczy zarówno sfery materialnej i jak niematerialnej, polegającej na duchowym i psychicznym wsparciu, okazywaniu zainteresowania np. podczas choroby. Obowiązek pomocy nie wyposaża małżonka w materialno – prawne roszczenie. Jednakże niedopełnienie tym obowiązkom stanowić może przesłankę oceny winy rozkładu pożycia małżeńskiego.
  • Separacja, w przeciwieństwie do rozwodu, może nastąpić w sytuacji gdy nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Wystąpienie dodatkowej przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego a więc trwałości charakterystyczne jest dla rozwodu. Trwały rozkład wyklucza możliwość podjęcia przez małżonków wspólnego pożycia, podczas gdy separacja ze swej istoty takiej możliwości nie wyłącza.

powrót